Reglament de Règim Intern

>>Reglament de Règim Intern
Reglament de Règim Intern2018-10-04T09:26:20+00:00

Introducció

El present reglament pretén crear un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del FC Racing Blanenc.

Totes aquelles persones que integren la disciplina del FC Racing Blanenc es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern.

Correspon al club a traves de la seva junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no es trobin en el present Reglament de règim Intern.

Òrgans executius

El FC Racing Blanenc, mitjançant la seva Junta Directiva vetllarà pel correcta exercici dels drets i deures dels esportistes, tenint com a finalitat garantir una aplicació correcte del que disposa aquest Reglament.

La representació, govern i administració del FC Racing Blanenc, correspon a la Junta Directiva, establint el funcionament dels seus equips esportius amb el següent organigrama:

 • Junta directiva
 • Coordinador esportiu
 • Coordinadors de Futbol 7, Futbol 11 i Escoleta
 • Monitors
 • Delegats
 • Jugadors/Jugadores
 • Pares/Mares/Tutors legals

La Junta Directiva serà el màxim òrgan de gestió del FC Racing Blanenc, assumint les funcions de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències.

La Comissió Esportiva, formada pel president, el coordinador esportiu, el coordinador de futbol 7, el coordinador de futbol 11 i el coordinador de l’escoleta, serà l’encarregada del seguiment del programa esportiu, criteris pedagògics, gestió de tot el relacionat amb els monitors, les queixes de familiars o esportistes o qualsevol altre conflicte esportiu o disciplinari que al llarg de la temporada pugui existir.

La Junta Directiva serà el màxim òrgan de gestió del FC Racing Blanenc, assumint les funcions de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències.

La Comissió Esportiva, formada pel president, el coordinador esportiu, el coordinador de futbol 7, el coordinador de futbol 11 i el coordinador de l’escoleta, serà l’encarregada del seguiment del programa esportiu, criteris pedagògics, gestió de tot el relacionat amb els monitors, les queixes de familiars o esportistes o qualsevol altre conflicte esportiu o disciplinari que al llarg de la temporada pugui existir.

Serà el màxim responsable de l’àrea esportiva del FC Racing Blanenc, escollit per la Junta Directiva. Li correspon l’organització i proposta de totes les activitats esportives que es realitzin a l’entitat, vetllant per la coordinació i seguiment.

Les funcions bàsiques són:

 • Presentar anualment per la seva aprovació a la Junta Directiva, el projecte i programa esportiu de FC Racing Blanenc.
 • Planificar i programar les competicions i activitats a les que participi el FC Racing Blanenc.
 • Elaboració dels horaris i distribució dels grups de treballs, tenint en compte la programació de les activitats esportives, conjuntament amb la Comissió Esportiva.
 • Exercir el comandament del personal esportiu adscrit a l’organigrama establert.
 • Confeccionar els grups, equips, representats, etc. així com el nombre de jugadors per equip i nivells en les activitats a desenvolupar, en base al projecte i programació esportiva.
 • Participar activament en el control i seguiment, de la metodologia de treball vetllant per la seva coherència amb el projecte esportiu del FC Racing Blanenc, per la formació dels esportistes i els monitors.
 • Convocar i presidir les reunions periòdiques de treball amb els Coordinadors de Futbol 7, Futbol 11 i Escoleta i els monitors d’equips.
 • Supervisió de les diferents competicions dels equips del FC Racing Blanenc.
 • Gestionar i programar les activitats esportives, actes esportius, etc. en les que participin esportistes i equips del FC Racing Blanenc.
 • Complir i fer complir el Reglament de Règim Intern, vetllant per la seva correcta aplicació.
 • El seu comportament ha de ser sempre responsable. No s’ha d’oblidar mai que és integrant del FC Racing Blanenc representant-lo en tot moment donant una imatge positiva del club.
 • Altres funcions que li siguin encomanades per la Junta Directiva.

Conjuntament amb el Coordinador Esportiu els hi correspon portar a terme la programació i el seguiment de les activitats esportives, coordinant l’execució material del projecte esportiu en el marc dels entrenaments i els partits dels diferents equips.

Les funcions bàsiques són:

 • Supervisar l’inici puntual dels entrenaments, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals dels esportistes.
 • Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel Coordinador Esportiu seguint una metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu del FC Racing Blanenc, per la formació dels esportistes i els monitors.
 • Control i gestió d’assumptes col·laterals a l’activitat esportiva, com a utilització del material esportiu que s’utilitza al llarg del procés educatiu, tenir cura de la seva conservació i la seva possible renovació.
 • Gestió de la suplència de monitors en cas d’absència o malaltia.
 • Assistència pedagògica de suport i col·laboració amb els monitors, garantint una continuïtat en la tasca del monitor durant la temporada.
 • Organitzar juntament amb el Coordinador Esportiu, les reunions periòdiques amb els monitors per la programació de l’acció esportiva del FC Racing Blanenc.
 • Coordinar els actes esportius i les activitats extra esportives, si s’escau, en col·laboració amb la Comissió Esportiva.
 • Assistència als partits dels diferents equips, per tal de resoldre qualsevol incidència.
 • El seu comportament ha de ser sempre responsable. No s’ha d’oblidar mai que forma part del FC Racing Blanenc representant-lo en tot moment donant una imatge positiva del club.
 • Altres funcions que li siguin encomanades pel Coordinador Esportiu, Comissió Esportiva i/o la Junta Directiva.

Són els responsables màxims dels equips que li són assignats al començament de temporada pel Coordinador Esportiu.

Els monitors han de ser conscients que pertanyen a una escola, actuant com a tutor, desenvolupant una tasca tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin des del punt de vista esportiu (progrés futbolístic) i personal. Aquesta tasca de formació i seguiment personal de l’esportista, delegada inicialment sobre els monitors, tindrà el suport en tot moment del Coordinador Esportiu.

Les funcions bàsiques són:

 • Aplicació de la metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu del FC Racing Blanenc per la formació dels esportistes, complint amb els criteris fixats pel Coordinador Esportiu.
 • Tindran cura de tots i cada un dels jugadors buscant sempre prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l’esportista.
 • Controlar, estudiar i fer el seguiment del rendiment esportiu, l’evolució, l’aprenentatge de l’equip en general i de cada un dels esportistes.
 • Ha de poder detectar, solucionar i/o comunicar al Coordinador Esportiu, si s’escau, la problemàtica que hi pugui haver entorn al seu equip.
 • Portar un registre de les faltes d’assistència (justificada o no), puntualitat i incidències en el transcurs dels entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.) essent el responsable de comunicar-ho a la Comissió Esportiva.
 • Els Monitors han de conèixer el Reglament de Règim Intern, concretament els objectius generals, atès que tenen l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la seva responsabilitat. Donar exemple en tot moment de conducta (indumentària, actitud de respecte pel contrari i els àrbitres, etc.) tant al recinte propi com als desplaçaments.
 • El seu comportament ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del FC Racing Blanenc representant-lo en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.
 • L’entrenament és l’eina que disposen els monitors, sota les pautes marcades pel Coordinador Esportiu del FC Racing Blanenc, per portar a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels esportistes.
 • Els Monitors són responsables de complir i fer complir en els entrenaments les següents qüestions:
  • Control de l’assistència i puntualitat dels esportistes al seu càrrec, per tal de fer complir amb els horaris establerts.
  • Preparació i cura del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús del mateix.
  • Confeccionar el programa d’entrenament (exercicis, jocs, etc.) amb suficient antelació en base a la guia de treball prevista a la planificació esportiva. El desenvolupament de l’entrenament es farà dins d’un ambient educatiu, de motivació i esforç que sempre ha d’acompanyar als jugadors/es del FC Racing Blanenc
  • Controlar que la indumentària d’entrenament sigui la facilitada pel FC Racing Blanenc.
  • Control de vestidor, tant a l’arribada com a la finalització de l’entrenament, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec.
 • Els Monitors són responsables de complir i fer complir en els partits les següents qüestions:
  • Puntualitat i control d’assistència en el lloc de concentració establert, per tal de fer complir els horaris establerts.
  • S’exigeix que els monitors estiguin a les instal·lacions amb antelació suficient (15-30 minuts) per la preparació de l’inici de partits i assignació de vestidors abans de començar a rebre als esportistes.
  • Control de vestidor, tant a l’arribada com a la finalització del partit, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec.
  • Control que la indumentària de partit (xandall i roba de competició) sigui la facilitada pel FC Racing Blanenc, és obligatòria per tot esportista.
  • El comportament dels monitors en els partits de competició ha de ser sempre coherent amb els objectius fixats pel FC Racing Blanenc.
  • El monitor ha de fer participar en el joc, a tots el jugadors que ha convocat pel partit, en consonància a la filosofia del FC Racing Blanenc.
  • Els partits de competició és l’element bàsic que té el Monitor per fer que els esportistes valorin la importància del joc, del sentit de participació com equip, per fomentar l’esperit de sacrifici, millora de superació personal i col·lectiva.
 • Els monitors tenen l’obligació d’assistir a les reunions periòdiques de treball proposades pel Coordinador Esportiu i/o coordinador corresponent.

Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb el monitor per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants del FC Racing Blanenc en qualsevol partit que es disputi.

Les funcions bàsiques són:

 • Facilitar la tasca organitzativa de l’equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística, etc. i altres que li siguin encomanades pel Monitor i la Comissió Esportiva.
 • Representarà a l’equip als partits que es disputin, essent l’enllaç entre el FC Racing Blanenc, el Club contrari i l’àrbitre assignat.
 • Els Delegats no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques del Monitor. En cas d’absència del tècnic el Coordinador Esportiu i/o el Coordinador corresponent nomenaran la persona per fer aquesta funció.
 • El seu comportament ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del FC Racing Blanenc representant-lo en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.
 • Comunicarà al Coordinador Esportiu qualsevol incidència que s’hagi produït en un partit o en un entrenament.
 • Tindrà actualitzades les fitxes dels seus jugadors/es.
 • Haurà de signar i recollir les actes al finalitzar el partit.
 • És el responsable d’entregar el sobre del pagament a l’àrbitre (preparat pel tresorer del club i facilitat pel responsable de la Junta Directiva corresponent) al finalitzar l’encontre, recollir l’albarà i retornar-lo a secretaria.
 • En els partits a camp propi, serà el responsable de rebre i atendre als equips visitants i a l’àrbitre de l’encontre i indica’ls quin vestidor tenen assignat.
 • És el responsable de coordinar les sortides i els desplaçaments dels partits a camp contrari.
 • Els dies de partit, serà el darrer en sortir del vestidor i procurarà que ningú s’oblidi indumentària i que tots els jugadors siguin recollits pels seus pares o tutors legals.

Els nens i nenes adquireixen la condició de jugadors/es del FC Racing Blanenc, en el moment que s’inscriuen voluntàriament en el Club. L’objectiu fonamental dels jugadors/es ha de ser el de formar-se com a persones, socialment i moralment mitjançant la pràctica de l’esport.

S’agruparan en les diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu del FC Racing Blanenc.

Els objectius específics són:

 • Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu es consideren factors importants per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de la responsabilitat personal.
 • Respectar als monitors i el grup de treball assignat ha de ser un tret fonamental de l’esportista en el seva estada al del FC Racing Blanenc.
 • Caldrà comunicar l’absència a entrenaments i competicions al seu monitor d’equip i/o al Coordinador Esportiu, com a compromís de responsabilitat.
 • Obligatorietat per a tots els jugadors i les jugadores d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent.
 • És obligatori dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica (sempre que les instal·lacions ho permetin). Tenir una bona imatge, neta i acurada és primordial per a la imatge del FC Racing Blanenc.
 • El comportament de tots i cada un dels jugadors/es ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del FC Racing Blanenc representant-lo en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.
 • El comportament dels jugadors/es es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, respectar i complir. Per tal que les normes de convivència es portin a terme, es formarà un Comitè integrat pel Monitor, Coordinador esportiu, el Coordinador corresponent i el representat de la Comissió Esportiva assignat per la Junta Directiva.
 • Cal estar al corrent de pagament de les quotes del club. En cas contrari el jugador o la jugadora no participarà dels entrenaments dels seu equip, ni serà convocat a partits oficials fins l’abonament de les quotes pendents.
 • Quan un jugador/a desitgi tramitar la baixa per abandonar el FC Racing Blanenc, haurà de sol·licitar i motivar la seva petició davant el Coordinador Esportiu. Per altra banda, el jugador/a restarà obligat a abonar totes les quotes pendents de la temporada.
 • No utilitzar, en cap cas, ni en els entrenaments, ni en els partits, rellotges, polseres, anells, collars, pírcings, gorres, viseres o altres objectes que puguin causar algun tipus de lesió, tant al portador com als companys.
 • Els jugadors que vinguin abans de l’horari establert, al partit o als entrenaments, s’han d’abstenir de jugar amb pilotes, siguin pròpies o del Club. Tanmateix, No poden accedir a les zones a on altres equips estiguin entrenant en aquell moment.

Els pares/mares o tutors legals dels jugadors/es, són una part molt important i necessària pel correcte funcionament del FC Racing Blanenc per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill al FC Racing Blanenc, adquireixen els següents compromisos:

 • Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu del FC Racing Blanenc, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament pel club.
 • El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, propi de la filosofia que promou el FC Racing Blanenc, tant en els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en tot moment respecte i educació vers als jugadors, àrbitres, tècnics i públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del FC Racing Blanenc, representant-lo en tot moment donant una imatge positiva del mateix.
 • Evitaran de realitzar comentaris tècnics o tàctics als monitors o esportistes durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els monitors i els coordinadors.
 • Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills (jugadors/es) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.
 • Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament del FC Racing Blanenc ha de dirigir-se al coordinador esportiu, essent aquest l’encarregat de fer arribar la proposta en qüestió a la Junta Directiva del FC Racing Blanenc, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.
 • Els pares/mares o tutors legals que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius que vol impulsar del FC Racing Blanenc, seran avisats per la Junta Directiva.
 • És important que sàpiguen que la inscripció del seu fill/a no inclou l’elecció d’equip o entrenador. La inscripció inclou l’ensenyament i aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels jugadors. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.
 • Està prohibit l’entrada a les zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com als partits.
 • Els pares dels jugadors/es més petits són els responsables d’acompanyar i recollir els seus fills/es un cop iniciat o finalitzat el partit o l’entrenament. En cap cas els jugadors/es més petits poden romandre sols al club fora de l’horari d’entrenament o partit.

Normes generals de convivència

Les Normes Generals de Convivència, tenen com a objectiu i finalitat la correcta aplicació del que es disposa al Reglament de Règim Intern.

La Comissió de Disciplina estarà formada per:

 • Coordinador Esportiu
 • Coordinador Futbol 11
 • Coordinador Futbol 7
 • Coordinador Escoleta
 • Monitor designat

Els membres de la Junta Directiva en general, el Coordinador Esportiu, Coordinadors corresponents i els monitors en particular, tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant i directa amb els pares/mares o tutors legals dels esportistes afectats. La present normativa serà d’aplicació per tots els membres que formen part del FC Racing Blanenc.

Les Normes Generals de Convivència, tenen com a objectiu i finalitat la correcta aplicació del que es disposa al Reglament de Règim Intern.

La Comissió de Disciplina estarà formada per:

 • Coordinador Esportiu
 • Coordinador Futbol 11
 • Coordinador Futbol 7
 • Coordinador Escoleta
 • Monitor designat

Els membres de la Junta Directiva en general, el Coordinador Esportiu, Coordinadors corresponents i els monitors en particular, tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant i directa amb els pares/mares o tutors legals dels esportistes afectats. La present normativa serà d’aplicació per tots els membres que formen part del FC Racing Blanenc.

Les faltes són conductes o actes contraries i perjudicials a les normes de convivència establertes pel FC Racing Blanenc. Les faltes poden catalogades com: lleu, greu o molt greu.

Es considera falta lleu:

 • Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu del FC Racing Blanenc.
 • Actitud passiva durant el transcurs d’entrenaments i/o competicions que alteri lleument el desenvolupament normal de les activitats del FC Racing Blanenc.
 • Petites mostres de desconsideració i incorrecció amb els membres del FC Racing Blanenc, equips contraris, àrbitres i espectadors, que donin una imatge negativa de l’entitat.
 • El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres del FC Racing Blanenc.
 • Incompliment de l’obligatorietat per part dels jugadors/es i altres membres del FC Racing Blanenc d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita el club.
 • L’incompliment o qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Es considera falta greu:

 • La reiteració de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu del FC Racing Blanenc.
 • La reiterada i continuada falta de respecte amb els companys, monitors o altres membres de l’entitat, així com qualsevol comportament incorrecte i manca de respecte de caràcter greu que es portin a efecte en entrenaments, competicions, desplaçaments o equips contraris, àrbitres, etc.
 • Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge del FC Racing Blanenc.
 • Les amenaces greus als membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge del FC Racing Blanenc.
 • Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats de del FC Racing Blanenc.
 • L’incompliment de forma reiterada de faltes lleus contraries a les normes generals de convivència que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Es considera falta molt greu:

 • Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de del FC Racing Blanenc.
 • L’agressió física o amenaça molt greu a membres de l’entitat, d’altres clubs així com a àrbitres, espectadors, etc. amb greu perjudici per la imatge del FC Racing Blanenc.
 • L’incompliment de forma reiterada de faltes greus contraries a les normes generals de convivència que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives.

La Comissió de Disciplina serà l’encarregada d’imposar les sancions per les faltes tipificades a l’apartat anterior.

Les diferents sancions establertes per la Junta Directiva, si ho creu convenient, podran ser complementades amb la realització de tasques educadores, en horari d’entrenament o d’activitats del FC Racing Blanenc.

Les faltes de conducta lleu contraries a les normes generals de convivència, podran ser sancionades pel monitor i/o Coordinador corresponent, previ vist i plau del Coordinador Esportiu.

No podran imposar-se sancions per faltes de conducta greu o molt greu, sense la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari. El Coordinador Esportiu serà l’instructor per iniciar l’expedient d’ofici.

A tal efecte el Coordinador Esportiu escoltarà les raons del monitor i/o Coordinador corresponent i redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit de les faltes i s’elevarà en un termini màxim de 5 dies a la Comissió de Disciplina.

Una vegada rebut el trasllat de l’informe per la Comissió de Disciplina, s’iniciaran les actuacions que s’estimin pertinents per tal de la seva tramitació o sobreseïment quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

Es donarà audiència prèvia al jugador/a, als seus pares o tutors legals i al monitor, que podran presentar les al·legacions i/o justificacions que estimin pertinents. La resolució de l’expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de 15 dies des de la data d’inici del mateix.

En el moment de resoldre l’expedient disciplinari i a efectes de graduar l’aplicació de la sanció que procedeixi, es tindrà en compte les circumstàncies concurrents.

Versió imprimible

Pots accedir a la versió imprimible d’aquest apartat fent clic AQUÍ. Això si, abans d’imprimir-lo, pensa si realment consideres necessari fer-ho.

Hem de tenir cura del Planeta entre tots.

La Junta Directiva del F.C. Racing Blanenc